× Home Ons verhaal Smaken Winkels In de media Inspiratie Klant worden Contact Webshop
Facebook Facebook Instagram Instagram

ALGEMENE VOORWAARDEN

Professor Grunschnabel Factory Store

1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
3. Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.
4. Klant: de wederpartij van Professor Grunschnabel BV met wie Professor Grunschnabel BV een Overeenkomst aangaat.
5. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.
6. Partijen: Professor Grunschnabel BV en Klant gezamenlijk.
7. Producten: producten gemaakt en/of aangeboden door Professor Grunschnabel BV op de Website.
8. Professor Grunschnabel BV: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
9. Website: de website van Professor Grunschnabel BV, te vinden onder de URL: https://www.professorgrunschnabel.com
10. Product: zaken, welke Professor Grunschnabel BV op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen.
11. Leveringsadres: het door Klant opgegeven adres waarop deze de Producten wenst te ontvangen

2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. Bij ontevredenheid over een bestelling of een product, of om welke reden dan ook, neem dan contact met ons op via professor@grunschnabel.com binnen zeven (7) dagen na de datum waarop de bestelling is ontvangen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we, naar eigen goeddunken, een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs van de maaltijd/het ingrediënt bieden, of voorzien van een tegoed dat automatisch wordt toegepast in het lidmaatschap.
2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Totstandkoming Overeenkomst

1. De op de website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Professor Grunschnabel BV, hetzij door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
2. Professor Grunschnabel BV garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Professor Grunschnabel BV hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Professor Grunschnabel BV er zorg voor dat – indien er vooruit betaald is door de Klant – de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Professor Grunschnabel BV mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.
4. Professor Grunschnabel BV behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te ontbinden indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
5. Professor Grunschnabel BV levert producten in Nederland en België. Buiten deze gebieden accepteert Professor Grunschnabel geen bestellingen.
6. De bevroren voedselproducten die Professor Grunschnabel BV aanbiedt op de website kunnen bederven binnen de wettelijke bedenktermijn van het herroepingsrecht en deze zijn daarenboven niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing en Klant accepteert bij het aangaan van deze overeenkomst dat de verkoop na succesvolle betaling definitief is gesloten.

4. Prijzen en betaling

1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s. De BTW staat apart genoteerd in het winkelmandje, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, mits anders weergegeven.
2. Professor Grunschnabel BV is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
3. Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op worden voldaan via de betaalwijzen aangegeven op de Website.

5. Leveringstermijn

1. De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.
2. Professor Grunschnabel BV zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
3. Indien en voor zover Professor Grunschnabel BV niet binnen 10 (tien) werkdagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Professor Grunschnabel BV heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.
4. Indien u zelf uw bestelling afhaalt dient u bij afhalen uw bestelling te controleren, indien u wilt met hulp van een medewerker van Professor Grunschnabel BV. U bent er vanaf het moment dat u de zending meeneemt zelf volledig verantwoordelijk voor dat het Product in goede (bevroren) toestand uw bestemming bereikt. Professor Grunschnabel BV kan u hierin adviseren maar is op geen wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toestand van het ijs vanaf dat moment.
5. Indien het ijs door onze logistieke partner op uw leveringsadres wordt bezorgd, is Professor Grunschnabel BV samen met deze logistieke partner verantwoordelijk dat het ijs u in goede toestand bereikt, te weten met een kerntemperatuur van minimaal -15°C graden (vijftien graden Celsius onder nul) maar bij voorkeur kouder. Het is cruciaal dat Klant of een Klant gemachtigde persoon op de door onze logistieke partner aangegeven tijdstip, aanwezig bent op het Leveringsadres.

6. Reclameren

1. Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Professor Grunschnabel BV. Aangezien de geleverde producten veelal bevroren voedselproducten betreffen, worden de spullen niet door de klant teruggestuurd naar de Professor Grunschnabel BV. Reclamatie is alleen mogelijk indien:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Professor Grunschnabel BV binnen twee dagen per email heeft laten blijken.
b. Klant hierbij minimaal het klantnummer, naam, afleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt met bewijsfoto’s ;
c. Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.
2. Indien na onderzoek van Professor Grunschnabel blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Professor Grunschnabel BV met Klant in overleg treden.
3. Indien na onderzoek van Professor Grunschnabel BV blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:
a. óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product worden geleverd op een van de aangeboden aflevermomenten, welke schikt voor de Klant.
b. óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing is.
4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7. Verwerking persoonsgegevens

1. Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. de Klant te informeren over de leveringen;
c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Professor Grunschnabel BV.
2. Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure en op de accountpagina van Professor Grunschnabel BV en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Professor Grunschnabel BV deze uitingen sturen.
3. De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Professor Grunschnabel BV aan te passen bij onjuistheden.
4. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden: Professor Grunschnabel BV mag gebruik maken van uw e-mailadres, dat zij heeft ontvangen in verband met de verkoop van onze goederen of de levering van onze diensten. Dit omvat het recht voor het verwerken van het e-mailadres voor zowel het contract als het gebruik voor wettelijk toegestane marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om per e-mail te informeren over nieuws en aanbiedingen van Professor Grunschnabel.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot dergelijke advertenties, zonder dat hiervoor kosten gelden, anders dan transmissiekosten overeenkomstig met de basistarieven. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor marketingdoeleinden, zullen we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken (e-mail reclame). Het bezwaar kan vrij van vorm worden gemaakt. De contactgegevens zijn te vinden op de Website.

8. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

1. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van Amsterdam is bevoegd.
2. Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Professor Grunschnabel BV, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Professor Grunschnabel BV zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

9. Vouchers en cadeaubonnen

1. Professor Grunschnabel biedt cadeaubonnen, kortingscodes of andere varianten van vouchers (Voucher) aan, waarbij activatie per e-mail noodzakelijk is, zodat de houder producten kan ontvangen. De Voucher wordt als verkocht beschouwd na het voltooien van de betaling. De Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing zodra de Voucher toegepast wordt bij het aankopen van een product.
2. Elke Voucher is persoonlijk. Elke Voucher kan en mag slechts éénmaal gebruikt worden; deze mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd noch direct of indirect in welke vorm dan ook worden opgeslagen in een data-ophaalsysteem zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Professor Grunschnabel BV. Per bestelling is het toepassen van één enkele Voucher toegestaan.
3. Wij behouden het recht om elke Voucher (anders dan een betaalde cadeaubon) terug te trekken of te annuleren, op welk moment, voor welke reden dan ook.
4. Vouchers mogen alleen op de Website worden verzilverd en niet via een andere website of communicatiemethode. Om gebruik te maken van een Voucher voert de Klant de unieke code in bij het afronden van de Bestelprocedure. Gebruik van deze Voucher wordt beschouwd als het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en overige bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de Voucher.
5. Kortingen vermeld op de Voucher zijn van toepassing op de prijzen van de bestelde Producten. Bezorgkosten die buiten de reguliere tarieven vallen, zijn niet van toepassing.
6. Professor Grunschnabel behoudt het recht om vouchercodes voor specifieke Producten ongeldig te maken.

10. Overige bepalingen

1. Professor Grunschnabel BV is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
2. Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Professor Grunschnabel BV inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 10 november 2021.